Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace  Sdružení rodičů a přátel dětí školy SRPDŠ je registrované občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR dne 9. 7. 1992, č. j. VSC/1-12387/92-RS. S účinností od 1. 1. 1993 je registrováno u FÚ Veselí nad Moravou, přiděleno DIČ: CZ47375868. Rada: předsedkyně: Adéla  Zásmětová místopředsedkyně: Marta Vodáčková pokladník: Mgr. Dagmar Lovecká + zástupci jednotlivých tříd Stanovy: 1. Činnost spolku hlavní činností spolku je spolupráce zákonných zástupců dětí se Základní školou a Mateřskou školou, Moravský Písek, Velkomoravská 168. pomoc škole materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. předkládání návrhů, připomínek a stížnosti rodičů a podílení se na jejich vyřízení. 2. Členství Členem SRPDŠ se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami SRPDŠ a jeho činností. Člen SRPDŠ má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPDŠ, zúčastnit se schůze rady, volit a být volen do orgánů SRPDŠ, vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti SRPDŠ a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů. Vznik členství v SRPDŠ: rodiče a zákonní zástupci dětí aktuálně registrovaných ve škole, kteří zaplatí členský příspěvek, se automaticky stávají členy. ostatní osoby se stávají členy SRPŠ po podání písemné přihlášky výboru rady SRPŠ a zaplacení členského příspěvku. Členství člena SRPDŠ zaniká: ukončením školní docházky žáka do školy pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, ledaže by tento člen požádal o zachování členství; doručením písemné žádosti o skončení členství výboru; vyloučením pro neplacení členského příspěvku ve lhůtě určené výborem. O vyloučení člena rozhoduje po opakované výzvě k zaplacení příspěvku výbor; úmrtím člena; zánikem spolku. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze SRPŠ mu nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků či jiných darů. Člen SRPDŠ je povinen dodržovat stanovy SRPDŠ a zaplatit ve stanovené lhůtě členský příspěvek. 3. Orgány spolku Nejvyšším orgánem je rada SRPDŠ (dále jen „rada“), složená ze zástupců členů SRPDŠ zvolených v jednotlivých třídách, kdy za každou třídu jsou zvoleni dva zástupci. Rada řídí činnost SRPDŠ, projednává všechny otázky v působnosti SRPDŠ a schvaluje změny stanov. Jednání rady se může účastnit každý člen SRPDŠ, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve rada na jednání ředitele, popř. další zástupce školy. Rada je svolávána nejméně jedenkrát ročně, z každého jednání se pořizuje písemný záznam. Všechny funkce v SRPDŠ jsou čestné, bez nároku na odměnu. 4. Zásady hospodaření SRPDŠ získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené pro příslušný rok. Jinými zdroji příjmů SRPDŠ mohou být výnosy z akcí pořádaných SRPDŠ, dary, dotace a výnosy z dalších aktivit apod. Výši členského příspěvku stanoví každoročně rada. Příspěvek se vztahuje na dítě, nejvýše do počtu tří dětí (za každé další dítě se příspěvek neplatí) Dispoziční právo k účtům SRPDŠ má předseda a hospodář. Evidenci hospodaření vede hospodář SRPDŠ v pokladní knize a na požádání jej předkládá členům rady ke kontrole. Roční zúčtování příjmů a výdajů zpracuje hospodář. S tímto ročním zúčtováním seznámí radu, která toto zúčtování odsouhlasí. V případě, že bude nutné provést vypořádání s finančním úřadem, členové výboru toto vypořádání zajistí. O využití prostředků rozhoduje výbor. 5. Zánik spolku Spolek zaniká: zrušením spolku s likvidací, fúzí spolků nebo rozdělením spolku. O zániku SRPŠ rozhoduje rada a výbor jej oznamuje orgánům, u kterých je SRPŠ registrován. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky SRPŠ. Zánik SRPŠ ohlásí předseda výboru řediteli školy. Zaniká-li SRPŠ likvidací, likvidační zůstatek připadne škole, která jej použije k financování mimoškolních aktivit pro své žáky. 6. Závěrečná ustanovení Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Změny a dodatky těchto stanov schvaluje rada SRPŠ písemným zápisem. V Moravském Písku dne 26. 9. 2019 Adéla  Zásmětová předsedkyně