Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace  Rada školy Školská rada se zřizuje podle zákona č.561/2004 Sb. při základních, středních a vyšších odborných školách. školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád školská rada zasedá nejméně 2x ročně se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Zástupci školy: Mgr. Jitka Domanská Mgr. Stanislava Španielová Mgr. Ivana Valentová Zástupci rodičů: Pavlína Cahová Michaela Frelichová Michaela Půčková Zástupci zřizovatele: Mgr. Petra Horká Mgr. Jolana Mertová Mgr. Lenka Mičková