Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace  Historie školy a obce  citace z knihy DĚJINY OBCE MORAVSKÝ PÍSEK autorky Věry Benedíkové (vydáno MNV Moravský Písek v roce 1982) Založení školy se v naší obci datuje od roku 1825. Byla jednotřídní a v ní byl také byt pro učitele. Byly to dva  domečky, stavěné z kotovice s doškovou střechou. Škola s bytem pro učitele stála v místech č. 208 a 222. Učitelský byt se  zachoval v původním stavu až do doby první republiky. Prvním známým píseckým učitelem byl rechtor Hoffman, který  zastával i úřad obecního písaře. Plat učitele v roce 1835 byl 130 zlatých ročně a k tomu naturálie od sedláků. Rechtor  Hoffman zemřel roku 1847. Dnešní škola byla postavena v roce 1859. Dole byl byt pro učitele, jedna třída nahoře. V roce  1875 byla přistavěna další třída, v letech 1895 a 1896 dvě třídy, v roce 1902 až 1903 dvě třídy a další dvě třídy včetně  nových záchodů a schodiště v roce 1914. Všechno bylo zbudováno nákladem obce. Škola byla ještě dalšími přístavbami  rozšířena, předposlední v roce 1930, poslední v letech 1979 až 1980. V této době bylo ve škole zřízeno i ústřední topení.  Měšťanská škola se datuje od roku 1937. V prvních letech školy chodívalo mnoho dětí do vyučování jen v zimě. S  příchodem jara zůstávaly děti doma a pomáhaly rodičům. Opatrovaly mladší sourozence, pásly dobytek, husy a konaly  drobné domácí práce. Některé z nich znaly jen číst a neuměly psát. Postupem roků negramotnosti pomalu ubývalo.  Podle sčítání z roku 1921 měla už obec 2059 obyvatel. Podle národnosti bylo 2026 Čechů, 25 Němců, 8 Židů, 1  Litvínka (žena ruského legionáře Andrýska). Číst a psát neumělo 51 dospělých obyvatel. V obci bylo 1872 římských  katolíků, 123 bez vyznání, 52 církve československé, 8 židu, 1 český bratr a 3 evangelíci.  Při druhém sčítání lidu v roce 1930 měl Písek 2166 obyvatel a 451 domů, z nichž bylo 26 pustých, protože se jejich  majitelé odstěhovali za práci do Ameriky. Číst neumělo 30 dospělých a psát 38 občanů.  citace z knihy MORAVSKÝ PÍSEK 700 LET  autora Josefa Holase (vydáno OÚ v Moravském Písku v roce 2000) Škola: Slovo vyvolávající vzpomínky nejmilejší, slovo, které nás přenáší do doby dětství, do doby bezstarostných her i  prvních trpkých zklamání, které ale časem dozrály jako vzácné ovoce a po trpkosti již není ani památky.  Vzpomínky se odvíjí jak starý film, který jsme viděli již tisíckrát a přece se znovu rádi podíváme a vůbec nám nevadí,  že obrázky už jsou nejasné a zvuk se mnohdy ztrácí. V roce 1928 proběhly oslavy 100 let od zahájení vyučování na staré písecké škole, jehož počátky spadají do období  národního obrození.  V roce 1959 slavila škola, ta součastná, 100 let od svého založení a čas letí dál, v r. 1999 tomu bylo již 140 let, co  první žáci usedli do této školy tehdy jednotřídní.  Těm, kteří postupně opouštěli její lavice a rozběhli se po světě i těm co zůstali, jejich dětem a dětem jejich dětí i těm,  co do těchto lavic teprve usednou, je určena tato kapitola navazující na sborník vydaný ke 100. výročí v r. 1959.  Nemáme přesný záznam o tom, kdy byla v Mor. Písku otevřena první škola. 1825 - první zmínka o staré škole (byla doba Národního obrození - učitelé postupně Jan Hoffman do r. 1847, Vincenc  Václav do r. 1868, Antonín Kraus do r. 1869, Šimon Janča od 1869 ...).  V obecní kronice je uvedeno, že již r. 1825 zde působil učitel Hoffman, který zemřel roku 1847. Nejstarší třídní výkaz je z  roku 1828.  Stará škola stála na místě dnešního obytného domu č. 222. Byla to nizoučká, došková chalupa s maličkými okénky,  která se nijak nelišila od ostatních vesnických chalup tehdejší doby. K ní patřil i byt učitele, nynější dům č. 132. Dnešní školní budova byla vystavena jako jednopatrová nákladem obce r. 1859. Dole měla byt pro učitele, nahoře  jednu třídu. Těžko si představíme, jak vypadala docházka do školy. V letech 1870 - 1875 bylo každým rokem zapsáno přes  200 dětí, které učil jeden učitel v jedné třídě. Roku 1875 byla přistavena jedna třída, po dvou třídách přibylo v r. 1895/1896,  1902/1903 a roku 1914.  Toho roku byly vybudovány i nové záchody, schodiště a hospodářská stavení. Přestavbu vedl Jan Rychmann, stavitel  ze Bzence. Vyžádala si náklad 24551 korun. Práce měly být dokončeny v měsíci srpnu, ale válečné události byly příčinou  zpoždění. Nebylo dělníků, i sám stavitel Rychmann musel "nastoupit činnou službu ve vojště." Přes všechny potíže byla  stavba v listopadu dokončena "a při kolaudaci shledána velmi dobře provedenou."  Po celá válečná léta nebyla školní budova opravována. Teprve roku 1924/1925 věnovala místní školní rada budově  hodně péče. Zub času hlodal na břidlicové krytině školní budovy a co nezmohl on, dodělalo krupobití 1. června 1923. Proto  byla provedena důkladná oprava střechy, která si vyžádala náklad 5917,50 Kčs. Roku 1926 se započalo s instalací  elektrického vedení ve školní budově. Na síť byla škola připojena 18. ledna 1927. Elektrické osvětlení bylo zařízeno ve  všech místnostech. Obytné místnosti pro svobodné učitele byly zrušeny. Zůstal ještě pěkný byt pro správce školy. Škola  měla osm učeben. V sedmi byly umístěny třídy, osmé se zatímně používalo jako tělocvičny. Nescházel ani kabinet pro  učební pomůcky, školní kuchyně, kancelář a sborovna. Další velká přístavba byla provedena v roce 1935.  Podle plánu stavitele Arnošta Hromady ze Bzence se prodloužilo severní křídlo školní budovy směrem k radnici. Na  přístavbu si obec vypůjčila 140000 Kčs v městské spořitelně v Ostrohu. Občané Mor. Písku věnovali na školu 24500 Kčs.  Práce probíhaly velmi rychle, takže již 4. září 1938 se mohla konat slavnost otevření školy. Nebyla to už jen obecná škola,  ale i škola měšťanská. Počet místností dosáhl nynějšího stavu.  Větší úpravy byly provedeny zase až v posledních letech. V roce 1953, již první polovině června, bylo započato v  zasazování 36 nových oken. ONV zaplatil 36000 Kčs, stavební kombinát překročil však rozpočet o 27000 Kčs, ONV v r.  1954 doplatil. Ve školním roce 1954/1955 byla provedena za spolupráce rodičů, ředitelství školy a stavebního kombinátu  velká vnitřní adaptace školy spojená s posunutím a úpravou schodiště. Na chodbách byl zaveden vodovod. Podle  stavitelského rozpočtu byly tyto práce projektovány na 170000 Kčs, ale byly vykonány za 57000 Kčs. Společným úsilím se  podařilo velké dílo. Obětavá práce řed. školy Smaženkové a uč. Míky spojená s nevšední ochotou rodičů umožnila tyto  krásné výsledky. V srpnu 1956 byl zaveden vodovod do všech tříd. Instalatérské práce provedl stavební kombinát z Veselí  nad Moravou za částku 19500 Kčs. Veškeré zednické a pomocnické práce byly vykonány svépomocí. I tentokrát přispěli  rodiče svou práci k tomu, aby se zlepšilo hygienické zařízení na naší škole. V budově MNV č. 2 byla zřízena školní družina.  Je to jen provizorní řešení, neboť místnost je poměrně malá a pro dílenské práce plně nevyhovuje. Pro nové školní dílny byl  zakoupen domek vedle školy v ceně 20000 Kčs.  V roce 1959 byly dokončeny práce na stavbě biologického septiku a splachovacích záchodů v hodnotě 107000 Kčs.  Do zahájení generální opravy v r. 1962 byly prováděný pouze běžné opravy, malování apod. V následujících třech  letech pak byly vyměněny postupně parkety a dveře, opravena střecha a sociální zařízení. V r. 1967 došlo k zbourání  školních dílen ve dvoře, postavena byla zídka z bílých cihel a prováděny vnitřní úpravy v budově a v r. 1970 vybudován  septik, postupně pak oplocena zahrada, přistaveny nové dílny, opravena elektroinstalace a topení. Jídelna byla vybavena  novým nábytkem, zakoupena rozhlasová ústředna, provedeny omítky přístavby a další práce.  V r. 1986 označil statik stav budovy za havarijní, zjistil poškození trámů a snížení nosnosti o 50%, klesání stropů  apod. V únoru 1987 byl na škole povolen pouze částečný provoz  v přízemí budovy a probíhalo intenzivní jednání školy,  MNV a ONV o generální opravě, tato byla zahájena v r. 1988 (OSP Hodonín). V akci "Z" vybudovala obec nové soc.  zařízení v hodnotě 500000 Kčs. OSP Veselí k 1. 1. 1989 předal do užívání nové schodiště za cca 511000 Kčs. Výuka  probíhala v náhradních prostorách.  Došlo k výměně stropů, rekonstrukci střechy, kotelny, rozvodů tepla a elektřiny, novými přístavbami v budově vzniklo  jiné uspořádání učeben a kabinetů, byly instalovány hromosvody a hydranty. Škola byla otevřena 1. 9. 1991, školní  kuchyně zahájila provoz až 11. 11. 1991 a jídlo se zatím dováželo z Domanína.  Původní rozpočet ve výši 7,6 mil. Kčs vzrostl o 4,5 mil. (na 12 mil. Kčs) vlivem zvyšování cen, které se v té době již  začaly projevovat. Od ukončení oprav do současnosti probíhají stále drobné dokončovací práce, jsou vybaveny učebny a  prováděna výzdoba.  V r. 1994 došlo k vloupání do budovy, ke zcizení a zničení zařízení ve značné hodnotě, pachatel nebyl vypátran.  28. 10. 1995 - na budově místní školy odhalena pamětní deska zahraničním letcům - gen. mjr. Tomáši Vybíralovi a plk.  Josefu Nejezchlebovi.  V r. 1996 zamítl školský úřad dotaci na zamýšlenou půdní vestavbu. V r. 1998 byla škola plynofikována a rozpočet OU na školu činil 540 tis. Kč, v následujícím roce již 650 tis. Kč. Ředitelé školy v Moravském Písku: Obecná škola: Jan Hoffman 1825 - 1847 Václav Vincenc 1847 - 1868 Antonín Kraus 11. - 12. - 1868 Šimon Janča 1. 1. 1869 - 27. 4. 1906 zast. Josef Marák 28. 4. 1906 - 31. 8. 1906 Jar. Vodička 1. 9. 1906 - 30. 11. 1915 Fr. Šulcová 1. 12. 1915 - 31. 3. 1918 Karel Krčma 1. 4. 1918 - 15. 5. 1919 Karel Sudek 16. 5. 1919 - 28. 2. 1920 Jar. Vodička 1. 3. 1920 - 20. 4. 1923 zast. Jar. Adamík 21. 4. 1923 - 31. 8. 1924 Leopold Ginter 1. 9. 1924 - 10. 4. 1937 Jar. Adamík 14. 4. 1937 - 30. 8. 1940 Julie Přikrylová 1. 9. 1940 - 30. 11. 1940 Julie Přikrylová 10. 2. 1941 - 31. 7. 1943 František Pátík 1. 8. 1943 - 30. 8. 1950 Josef Pospíšil 1. 9. 1950 - 31. 8. 1954 Měšťanská škola: Josef Vlk 6. 9. 1937 - 30. 1. 1940 Mil. Beránek 1. 2. 1940 - 6/1945 Vlad. Čagánek přechodně František Lapčík 20. 9. 1945 - 31. 3. 1948 Sylv. Butkovský  16. 4. 1948 - 31. 8. 1949 Rud. Lukeš 1. 9. 1949 - 31. 8. 1950 Lud. Smaženková 1. 9. 1950 - 31. 8. 1954 Od 1. 9. 1954 - osmiletá (devítiletá) škola: Lud. Smaženková 1. 9. 1954 - 31. 8. 1955 Miroslav Čech 1. 9. 1955 - 31. 8. 1962 František Bajgar 1. 9. 1962 - 31. 8. 1970 Marie Doležalová 1. 9. 1970 - 31. 8. 1983     Alena Černochová 1. 9. 1983 - 30. 6. 1990 Svatopluk Zakopal 1. 7. 1990 - 30. 10. 1999 František Havlíček 1. 11. 1999 - 31. 7. 2012 Ivana Uhlíková 1. 8. 2012 - Mateřská škola: Zvyšující zaměstnanost žen po 2. světové válce v naší republice vyvolala potřebu zřizovat mateřské školy (MŠ).  Zemská školní rada v Brně zřídila v Moravském Písku MŠ s platností od 1. 1. 1947. Správcem MŠ byl ustanoven František  Pátík (správce obecné školy v Mor. Písku) a přidělena učitelská čekatelka Anna Šivlová, která se tak stala první učitelkou  MŠ. Mateřská škola byla zřízena v budově MNV (č. p. 1) ve dvou místnostech v přízemí vlevo od hlavního vchodu.V  letních měsících byla školka přemístěna do tří místností v prvním poschodí. K vybavení školky bylo použito starých lavic ze  zdejší obecné školy a nábytku zapůjčeného z MNV. Školní rok začal 13. 1. 1947, přijato bylo 16 chlapců a 15 dívek. MŠ měla jedno oddělení. Rodičovské sdružení  upravilo pro děti hřiště a pískoviště za budovou MNV.  V lednu 1948 je MŠ umístěna do budovy č. 131, kde byla v minulosti obecní radnice, ještě dříve byty učitelů. Byla  vybavena nábytkem a pomůckami v celkové hodnotě cca 30000 Kčs. Děti začaly dostávat přesnídávky. Před začátkem  školního roku 1953/54 provedla obec potřebné úpravy v prostoru školy (umývárny, WC, školní kuchyně) a MŠ mohla zahájit  celodenní provoz - došlo ke změně na školu s celodenní péči. V roce 1958 byla provedena generální oprava MŠ, patronát  převzalo místní JZD. V roce 1961 daroval Kovoděl, v. d., MŠ 70000 Kčs, které byly využity na koupi a úpravy bývalé  hájenky hraběte Chorinského. 6. 9. 1962 byl slavnostně zahájen provoz v těchto nových prostorách. Byla otevřena dvě  oddělení, jídlo bylo dováženo z Základní devítilelé školy. V roce 1967 je přistavěna šatna, položená nová podlaha a další  zlepšení. Ve školním roce 1977/78 bylo otevřeno jedno oddělení MŠ v budově č. p. 2 (původní obecní radnice před první  světovou válkou, kovárna, později knihovna, školní dílny, ...), z důvodu velkého počtu dětí. V roce 1992 došlo opět ke  sloučení MŠ v obci do jedné budovy a školka měla tři oddělení. Byla rovněž zrušena kuchyně a strava se dováží ze ZŠ.  Ředitelé mateřské školy: František Pátík 1947 - 1950 Josef Pospíšil 1950 -1952 Marie Čechová 1952 - 1953 Jaroslava Studničková 1953 -1954 Žofie Zemková 1954 - 1956 Marie Čechová 1956 -1961 Olga Herůdková 1961 - 1968 Růžena Dobřická 1968 - 1974 Zdena Vyoralová 1974 - 1992 Ladislava Cahová 1992 - 2001