Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace  Družina Přihláška do školní družiny Kritéria přijetí žáka do školní družiny Zápis do školní družiny pro školní rok Zápisní lístek do školní družiny Odhlášení ze školní družiny Žádost o uvolnění žáka na mimoškolní aktivity Vnitřní řád školní družiny Personální podmínky V provozu máme dvě oddělení, které vedou dvě pedagogické pracovnice (vychovatelky). Vychovatelky  splňují kvalifikační podmínky. V průběhu zaměstnání rozšiřují své profesní  znalosti a dovednosti v  oblasti práce s dětmi. Navštěvují semináře akreditované Ministerstvem školství. Spolupracují s  pedagogickými pracovníky I. stupně ZŠ (1.-5. roč.). Využívají spoluúčasti rodičů při zajišťování pomůcek  pro ŠD.  Podmínky přijímání žáků (dětí) Provoz je přednostně určen pro žáky I. stupně. Maximální počet  je 45 žáků. Přijímáni jsou na začátku  školního roku vyplněním zápisního lístku. Zápisní lístky vedeme v evidenci. Přednostně jsou přijímány  děti zaměstnaných rodičů. Poplatek činí 100 Kč měsíčně dle vnitřní vyhlášky.  Podmínky průběhu a ukončování vzdělání Provozní doba ŠD je od 11:30 do 16:00 hodin., ranní družina 6:30-7:50 hod.  Týdenní činnost a vzdělávání je rozdělena na oblasti: výtvarná výchova, tělesně pohybová výchova,  hudebně pohybová výchova, pracovní činnosti, přírodovědná činnost.  Mimo těchto pěti výchovně vzdělávacích oblastí je do denního programu zařazena odpočinková činnost  a příprava na vyučování. Činnosti jsou plněny v určeném režimu, ale děti nejsou do činností násilně  nuceny. Děti navštěvují během roku i jiné zájmové kroužky vedené pedagogy ZŠ nebo učiteli LŠU.  Uvolňování ze ŠD do těchto kroužků je dětem umožněno na základě oznámení rodičů. Přechody žáků  do zájmových kroužků jsou povoleny přímo rodiči písemnou formou nebo zajištěny plnoletou osobou.  Ukončení docházky žáků musí být písemně oznámeno vychovatelce školní družiny.  Šmahajová Miroslava, tel.: 518698579, e-mail: smahajova@zsmp.cz vychovatelka školní družiny Zapletalová Barbora, tel.: 518698579, e-mail: zapletalova@zsmp.cz vychovatelka školní družiny