Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace  Sdružení rodičů a přátel dětí školy Sdružení rodičů a přátel dětí školy je registrované občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR dne 9. července 1992 pod číslem jednacím VSC/1-12387/92-R S účinností od 1. ledna 1993 je registrováno u Finančního úřadu ve Veselí nad Moravou k daním z příjmů právnických osob a přiděleno DIČ: CZ47375868 Rada: předsedkyně: Jana Filípková místopředsedkyně: Marta Vodáčková pokladník: Dana Tomešová členové - třídní důvěrníci: Markéta Benedíková, Michaela Hůlková Martina Breznická, Kristýna Podrázká Pavel Mička, Gabriela Hlůchová Marta Vodáčková, Dagmar Vaculíková Jana Husárová Stanovy: 1. ÚVOD Sdružení rodičů a přátel dětí školy je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a práci školy. Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání, výchovu a všestranný rozvoj. 2. CÍLE Činnost sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy, zejména: - působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině - seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování - seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování - přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí - předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy ve škole i k mimoškolní výchově, vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání - aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy 3. ORGANIZACE a) Individuálním členem sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem sdružení. Člen má právo aktivně se podílet na činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení, vznášet své náměty a připomínky a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov sdružení a včas platit členský příspěvek schválený jeho základní organizací. b) Sdružení ve spolupráci s vedením školy zabezpečuje shromáždění rodičů žáků školy k jednání o zásadních společných otázkách vzdělání a výchovy žáků ve škole. c) Orgánem sdružení při škole je rada rodičů školy, volená členy sdružení, rada volí ze svých členů předsedu rady. Jednání rady se může zúčastnit každý člen sdružení, pokud projeví zájem. 4. HOSPODAŘENÍ a) Majetek sdružení tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a jmění sdružení. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění rodičů vždy na jedno hospodářské období. Pokud mají rodiče na jedné škole více dětí, platí členský příspěvek pouze jednou. b) Se svým majetkem hospodaří sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období radou rodičů. Kontrolu hospodaření provádějí revizoři, volení radou.