Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek, příspěvková organizace  Družina Přihláška do školní družiny Kritéria přijetí žáka do školní družiny Zápis do školní družiny pro školní rok Zápisní lístek do školní družiny Odhlášení ze školní družiny Žádost o uvolnění žáka na mimoškolní aktivity Vnitřní řád školní družiny Personální podmínky V provozu máme jedno oddělení, které vede jeden pedagogický pracovník (vychovatelka). Vychovatelka  splňuje kvalifikační podmínky. Vzdělání má ukončeno na Střední pedagogické škole maturitou (obor  vychovatelka ŠD). V průběhu zaměstnání rozšiřuje své profesní  znalosti a dovednosti v oblasti práce s  dětmi. Navštěvuje semináře akreditované Ministerstvem školství. Spolupracuje s pedagogickými  pracovníky I. stupně ZŠ (1.-5. roč.). Využívá spoluúčasti rodičů při zajišťování pomůcek pro ŠD.  Podmínky přijímání žáků (dětí) Provoz je přednostně určen pro žáky I. stupně. Maximální počet  je 25 žáků. Přijímáni jsou na začátku  školního roku vyplněním zápisního lístku. Zápisní lístky vedeme v evidenci. Přednostně jsou přijímány  děti zaměstnaných rodičů. Poplatek činí 100 Kč měsíčně dle vnitřní vyhlášky.  Podmínky průběhu a ukončování vzdělání Týdenní činnost a vzdělávání je rozdělena na oblasti: výtvarná výchova, tělesně pohybová výchova,  hudebně pohybová výchova, pracovní činnosti, přírodovědná činnost.  Mimo těchto pěti výchovně vzdělávacích oblastí je do denního programu zařazena odpočinková činnost  a příprava na vyučování. Činnosti jsou plněny v určeném režimu, ale děti nejsou do činností násilně  nuceny. Děti navštěvují během roku i jiné zájmové kroužky vedené pedagogy ZŠ nebo učiteli LŠU.  Uvolňování ze ŠD do těchto kroužků je dětem umožněno na základě oznámení rodičů. Přechody žáků  do zájmových kroužků jsou povoleny přímo rodiči písemnou formou nebo zajištěny plnoletou osobou.  Ukončení docházky žáků musí být písemně oznámeno vychovatelce školní družiny.  Šmahajová Miroslava, tel.: 518698579, e-mail: smahajova@zsmp.cz vychovatelka školní družiny